fbpx

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.englishtimeonline.pl

obowiązujący od dnia 13.12.2019 roku

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep działający pod adresem https://www.englishtimeonline.pl/ jest prowadzony przez Małgorzatę Lewkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Akademia Językowa English Time Małgorzata Lewkowska, pod adresem ul. Zachodnia 24 lok. 2, 15 – 345 Białystok, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5461280721, REGON 362178140.

Dane kontaktowe:

 1. adres pocztowy:

ul. Zachodnia 24 lok. 2, 15 – 345 Białystok

 1. adres poczty elektronicznej:

kontakt@englishtimeonline.pl

 1. numer telefonu:

+48 697 541 808 – godziny pracy Biura Obsługi Klienta to 9.00-15.00, (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz).

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Usługodawca – Małgorzata Lewkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Akademia Językowa English Time Małgorzata Lewkowska, pod adresem ul. Zachodnia 24 lok. 2, 15 – 345 Białystok, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5461280721, REGON 362178140,

 2. Sklep – sklep internetowy Usługodawcy za pośrednictwem, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną i zawierane Umowy o Świadczenie Usług oraz Umowy sprzedaży, dostępny pod adresem https://www.englishtimeonline.pl/sklep,

 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która koszty ta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu,

 4. Konsument – klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Usługodawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 5. Cena – oznacza cenę, jaką Klient jest zobowiązany uiścić za Szkolenie Językowe na platformie ONLINE (zwane dalej: Szkoleniem Językowym),

 6. Dostawa – oznacza usługę przekazania zakupionego przez Klienta Szkolenia Językowego drogą elektroniczną,

 7. Dane Kontaktowe – oznacza dane, przy użyciu, których Klient może się porozumieć Usługodawcą, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub reklamację:

1. Adres

2. Telefon

3. Mail: Formularz kontaktowy w sprawie szkoleń – usługa umożliwiająca składanie zapytań ofertowych przez Klientów dotyczących możliwości świadczenia usług szkoleniowych przez Usługodawcę.

 1. Formularz zamówienia – Usługa umożliwiająca składanie Zamówień w Sklepie,
  w szczególności poprzez dodawanie Szkoleń Językowych do elektronicznego koszyka oraz określanie warunków Umowy sprzedaży i Umowy o Świadczenie Usług.

 2. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 3. Koszyk – oznacza specyfikację Szkoleń Językowych wybranych przez Klienta spośród dostępnych w Sklepie.

 4. Newsletter – Usługa polegająca na przesyłaniu Klientom przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, cyklicznych informacji o Szkoleniach Językowych lub nowościach i promocjach w Sklepie, w tym także Informacji handlowych.

 5. Szkolenie językowe – oznacza usługi edukacyjne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem platformy www.englishtimeonline.pl

 6. Rejestracja na webinaria – usługa umożliwiająca Klientom zapisanie się na webinaria organizowane przez Usługodawcę.

 7. Treści cyfrowe – oznacza usługi edukacyjne świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, zwane również Szkoleniem Językowym.

 8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 9. Umowa o Świadczenie Usług – umowę zawieraną za pośrednictwem sklepu pomiędzy Klientem, a Usługodawcą, której przedmiot stanowi Szkolenie Językowe.

 10. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Szkolenia Językowego zawieraną pomiędzy Klientem, a Usługodawcą.

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu, określające chęć zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, sposób zapłaty oraz dane kontaktowe Klienta, stanowiące złożenie Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu towarów lub świadczeń będących przedmiotem zamówienia.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego Usługodawcy, w szczególności dokonywanie zamówień produktów, sposób zawierania umów, zasady wykonywania umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.

4. Regulamin, skierowany jest zarówno do Klientów, będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121), jak i do Klientów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015, poz. 584), będących przedsiębiorcami w rozumienia art. 43¹ Kodeksu cywilnego. Wyjątek stanowi § 11 i 13 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów będących przedsiębiorcami.

5. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,

 2. Korzystania z urządzenia komputerowego lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny),

 3. posiadanie przeglądarki internetowej:

 1. Internet Explorer w wersji 10 lub nowszy,

 2. Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy,

 3. Google Chrome 10 lub nowszy,

 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

 2. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1360 x 1024 pikseli,

– wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies”, oraz konieczność włączonej obsługi javascript w przeglądarce internetowej.

6.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi wynikające z niespełnienia przez Klienta wymagań technicznych.

7. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w §1 ust. 5 może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Klienta.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie. Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawione danych przekazywanych w Sklepie .

9. Usługodawca dołoży starań, żeby Sklep funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.

10. Niniejszy Regulamin nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie wiążące.

11. Informacje o Produktach zamieszczane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

§2 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia korzystanie z następujących nieodpłatnych Usług, niewymagających posiadania konta:

 1. Formularz zamówienia – korzystanie z tej Usługi ma charakter jednorazowy i rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie, natomiast kończy z momentem złożenia Zamówienia, po kliknięciu w pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia;

 2. Newsletter – korzystanie z tej Usługi rozpoczyna się po wypełnieniu wszystkich pól pod napisem „Zapisz się na darmowe szkolenie” znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i kliknięciu pola „Zapisz się teraz”;

 3. Rejestracja na webinaria – korzystanie z tej Usługi rozpoczyna się po wypełnieniu wszystkich pól po wciśnięciu przycisku „zapisz się” znajdujących się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Webinaria”.

2. Korzystanie z Usług wskazanych w §2 ust. 1 przez Klienta jest możliwe po uprzednim oznaczeniu pola „Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia”.

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.

4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną niewymagających posiadania konta zostaje zawarta z momentem skorzystania z dowolnej Usługi, o której mowa w §2 ust. 3. Przed skorzystaniem z Usług, Klienta powinien zapoznać się z Regulaminem w zakresie dotyczącym zasad Świadczenia usług drogą elektroniczną.

5. Klient korzystając z Usług, o których mowa w §2 ust. 3 powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do związanych z prawidłowym świadczeniem tych Usług przez Usługodawcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz brak zgody będzie uniemożliwiał prawidłowe korzystanie z Usługi.

6. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Klienta w Sklepie lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Klient zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania w Sklepie treści lub odnośników do stron internetowych:

 1. naruszających prawa i dobra osób trzecich,

 2. wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,

 3. propagujących pornografię lub przemoc,

 4. reklamowych,

 5. niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.

7. Klient zobowiązany jest również powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Sklepu innym Klientom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Sklepu oraz świadczonych w ramach niego Usług.

8. Klient zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich działań reklamowych i promocyjnych, jakichkolwiek towarów bądź usług, bez uzyskania pisemnej zgody od Usługodawcy.

9. Klient może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

10. W razie zamieszczenia przez Klienta treści naruszających postanowienia §2 ust. 7 – 10, Usługodawca ma prawo te treści usunąć.

§3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY

1.Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług jest określona przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). Regulaminu nie należy odczytywać, jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Klientów ponad wymogi ustawowe.

2.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

 1. Treści zamieszczane w Serwisie przez Klienta.

 2. Jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania ze Sklepu przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.

 3. Treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Sklepie.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Klienta.

3. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Klienta może składać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: kontakt@englishtimeonline.pl lub korespondencyjnie na adres: Małgorzata Lewkowska, ul. Zachodnia 24/2, 15-345 Białystok.

4. Procedura reklamacyjna wskazana została w §8-13 niniejszego regulaminu.

§4 WARUNKI I SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

1. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Składanie Zamówień odbywa się przy użyciu Formularza zamówień dostępnego w Sklepie w zakładce https://www.englishtimeonline.pl.

3. Złożenie Zamówienia przy użyciu Formularza zamówienia dokonuje się poprzez:

 1. Wybór Szkolenia Językowego i umieszczenie go w elektronicznym Koszyku;

 2. Wskazanie czy do Zamówienia ma być wystawiona faktura

 3. Wyboru sposobu płatności za Szkolenie Językowe spośród dostępnych
  w Sklepie

 4. Podanie danych Zamawiającego oraz adresu do wysyłki.

4.Ponadto, w celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest:

 1. Akceptacja Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

 2. Akceptacja pola dotyczącego informacji o prawach własności intelektualnej Usługodawcy, udostępnianych w ramach Szkolenia Językowego.

 3. Kliknięcie w pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Klient, do momentu dokonania czynności, o której mowa w §4 ust. 4.3. ma możliwość modyfikacji Zamówienia, a także jego całkowitego anulowania, za pośrednictwem Sklepu.

6. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Usługodawca potwierdzi treść złożonego Zamówienia poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail, w której wyszczególni wszystkie istotne elementy oraz specyfikację Zamówienia i oświadczy, iż przyjmuje Zamówienie do realizacji. Wraz z momentem potwierdzenia przez Usługodawcę złożonego Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług.

7. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu https://www.englishtimeonline.pl. w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami .

8. W przypadku braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji, z powodu braku wolnych miejsc na Szkolenie Językowe, Usługodawca, poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia wysyłając mu stosowny e-mail.

9. W przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek opłat, przed zaistnieniem okoliczności, o których mowa w §4 ust. 8, Usługodawca zwróci Klientowi całość wpłaconych przez niego środków pieniężnych w terminie 7 dni. Jednak w przypadku, gdy przed dokonaniem zwrotu środków wpłaconych na poczet Zamówienia przez Usługodawcę, realizacja Zamówienia stanie się możliwa (np. zwolni się miejsce na zamówione przez Uczestnika Szkolenie Językowe), Usługodawca może, za zgodą Klienta zatrzymać wpłacone środki i zaliczyć je, jako płatności za Szkolenie Językowe.

10. W przypadku braku zapłaty przez Klienta za przyjęte do realizacji zamówienie, w terminie wskazanym w §5 zamówienie ulega anulowaniu, o czym Usługodawca informuje Klienta wysyłając stosowną informację e-mail.

11. Najpóźniej do chwili wyrażenia woli związania się przez Klienta będącego konsumentem Umową o Świadczenie Usług lub Umową Sprzedaży tj. do momentu złożenia Zamówienia, Klient będący Konsumentem jest informowany za pośrednictwem wiadomości uwidocznionych w Sklepie podczas korzystania z Formularza Zamówienia lub dostępnych w Regulaminie o obowiązkach Usługodawcy względem tego Klienta, zawartych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści Umowy sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Sklepu, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w §4 ust. 4.1 oraz zamieszczenie tej wiadomości w systemie informatycznym Sklepu. Klient będący konsumentem otrzymuje Regulamin w formacie pdf w załączeniu do powołanej wiadomości e-mail.

§5 CENY SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH, SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny Szkoleń Językowych zamieszczone są na stronie Sklepu. Ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli sprzedający jest płatnikiem VAT.

2. Usługodawca ma prawo do organizowania akcji promocyjnych bądź wyprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunku akcji promocyjnych bądź wyprzedaży będą każdorazowo określane w oddzielnym regulaminie udostępnianym na stronie internetowej Sklepu.

3. Usługodawca ma prawo do zmiany cen Szkoleń Językowych w każdym czasie.

4. Uprawnienia Usługodawcy, o których mowa w §5 ust. 2 i 3 nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa w tych ustępach.

5. Usługodawca udostępnia Klientom następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży:

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy :

w mBank: 08114020040000340279082118

 1. Płatność elektroniczną, w tym z wykorzystaniem karty płatniczej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych: Przelewy24.

6. Klient powinien dokonać wyboru płatności podczas wypełniania Formularza zamówienia.

8. Płatność za Szkolenie Językowe powinna zostać dokonana w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży tj. od dnia otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę.

9. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura, na wniosek Klienta zgłoszony w Formularzu zamówienia.

10. Faktura, o której mowa w §5 ust. 9 doręczona zostanie Klientowi w formie elektronicznej poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta załącznika zawierającego fakturę w formacie PDF (.pdf). W ten sam sposób dostarczane będą korekty faktur.

11. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych w sposób wskazany w §5 ust. 10.

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA KTÓREGO PRZEDMIOTEM SĄ SZKOLENIA JĘZYKOWE

1. 1. Realizacja Zamówienia dotyczącego Szkolenia Językowego nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

2. Klient. po otrzymaniu dostępu od Usługodawcy do Szkolenia Językowego ONLINE, uprawniony jest do korzystania z dostępnych na platformie treści edukacyjnych.

3. Usługodawca zobowiązany jest Klientowi dostarczyć Szkolenia Językowe bez wad.

4. Zamówienie dotyczące Szkolenia Językowego jest realizowane na terytorium Europy.

§7 REKLAMACJE

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za realizację Zamówienia dotyczącego Szkolenia Językowego w zakresie należytego wykonania umowy na zasadach ogólnych, w szczególności poprzez obowiązek zachowania należytej staranności przewidzianej dla podmiotu profesjonalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w stosunku do Klientów będących konsumentami.

2. Klient może składać reklamacje dotyczące Szkolenia Językowego w terminach przewidzianych przez przepisy prawa korzystając z Danych Kontaktowych.

3. Usługodawca w celu przyspieszenia procedury rozpatrywania reklamacji zaleca, aby składane reklamacje zawierały, co najmniej następujące dane:

3.1. Oznaczenie Klienta (imię, nazwisko i adres elektroniczny);

3.2. Przedmiot reklamacji;

3.3. Okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.

5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Usługodawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Termin 14 dni roboczych biegnie od momentu uzupełnienia braków przez Klienta.

6. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Klientowi na dane adresowe Klienta podane przy złożeniu reklamacji.

§8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

2.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klienta, będący Konsumentem , który zawarł umowę na odległość z Usługodawcą , może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy złożenie oświadczenia przed upływem tego terminu, w sposób wskazany poniżej.

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Szkolenia Językowego przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

 2. dla Umowy o Świadczenie Usług – od dnia jej zawarcia.

3.Klient będący konsumentem może wykonać prawo odstąpienia od umowy w drodze jednostronnego oświadczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie:

– w formie pisemnej- pocztą na adres: ul. Zachodnia 24 lok. 2, 15 – 345 Białystok ,

– poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@englishtimeonline.pl.\

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia który jest udostępniony na stronie internetowej Sklepu.

5.Usługodawca jest zobowiązany do przesłania Klientowi będącemu Konsumentem wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6 Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług, jeśli Usługodawca, na wyraźne żądanie Klienta realizował spersonalizowane Szkolenie Językowe, a przed jego realizacją poinformował go, że Konsument po realizacji Szkolenia utraci prawo do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług.

7. W przypadku prawidłowego i terminowego odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta będącego konsumentem, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

8. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

9. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta będącego konsumentem.

§10 ODPOWIEDZIALNOŚC I RĘKOJMIA

1. Usługodawca i Klient niebędący Konsumentem wyłączają rękojmię do Szkoleń Językowych.

2. Usługodawca jest odpowiedzialny w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu, w tym Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy lub Umowy Sprzedaży tylko, gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Usługodawcy.

§11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy paragraf oraz postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie w relacjach pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem.

2. Klient niebędący konsumentem nie ma prawa do żądania zwrotu wpłaconej kwoty z tytułu zawarcia Umowy Świadczenia Usług (dot. Szkolenia) w przypadku, gdy Klient ten lub osoby mające wziąć udział w szkoleniu w jego imieniu nie stawiły się w czasie i miejscu realizacji szkolenia.

3. W stosunku do Klientów niebędących konsumentem Usługodawca może uzależnić zawarcie lub wykonanie Umowy o Świadczenie Usług od wpłacenia przez Klienta niebędącego konsumentem odpowiedniej przedpłaty na poczet jej wykonania.

4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę wobec Klienta niebędącego konsumentem w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez przesłanie pocztą elektroniczną stosownego oświadczenia.

5. Usługodawca ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży względem Klienta niebędącego konsumentem do sytuacji, w której niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy, Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług było wynikiem winy umyślnej Usługodawcy. Odpowiedzialność przewidziana niniejszym paragrafem ograniczona jest do szkody w postaci rzeczywistej straty.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji Umowy, Umowy o Świadczenie Usług bądź Umowy Sprzedaży pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

§12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Sklep, jako całość chroniony jest prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

2. W braku odmiennych postanowień, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, artykułów i zdjęć) zamieszczonych w Sklepie przysługują Usługodawcy. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.

3. Usługodawca udziela, a Klient przyjmuje w ramach Ceny uiszczonej za Szkolenia Językowe licencję niewyłączną, bez prawa do sublicencji na korzystanie ze Szkoleń Językowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedaży i prawidłowego korzystania ze Szkoleń Językowych na następujących polach eksploatacji – utrwalanie i zwielokrotniania treści Szkoleń Językowych dowolną techniką.

§13 NEWSLETTER

1.Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana spersonalizowana i dobrana do

indywidualnych potrzeb Klienta jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail).

Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów i świadczeń Usługodawcy,

aktualnych promocjach oraz inne informacje o towarach oferowanych Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3.Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera.

§14 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz Użytkowników Sklepu Małgorzata Lewkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Akademia Językowa English Time Małgorzata Lewkowska, pod adresem ul. Zachodnia 24 lok. 2, 15 – 345 Białystok, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5461280721, REGON 3621781402.

2.W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient lub Użytkownik Sklepu może

skontaktować się z Małgorzatą Lewkowską, pisząc na adres: ul. Zachodnia 24/2, 15-345 Białystok.

3.Podanie danych osobowych przez Klientów i Użytkowników Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne do realizacji umowy. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.). W przypadku zawierania umów, dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy świadczenia usług oraz umowy sprzedaży, jak też ich dostawy Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Użytkownika Sklepu, marketingu towarów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zawieranych umów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

7. Każdy Klient oraz Użytkownik Sklepu ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

9. Sklep Usługobiorcy wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Stroną internetową) podczas przeglądania Strony internetowej, w tym podstrony i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną internetową Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Strony internetowej, przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania z niej.

11. Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie internetowej Sklepu za zgodą Klienta. Zgodna może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Strony.

13. Klient strony internetowej Sklepu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości strony internetowej Sklepu.

14. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem www.englishtimeonline.pl.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.

2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością oprogramowania typu malware (np. wirusów komputerowych, szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania) lub typu spyware (oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie), a także możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł). Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Sklepu.

5. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia zmienionego na stronach Sklepu. Zmiana Regulaminu daje Klientowi możliwość wypowiedzenia Umowy lub Umowy o Świadczenie Usług.

6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umowy sprzedaży zawartej przed wejściem w życie nowego regulaminu.

7. Korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie a także do oceny zapisów Regulaminu i zawartych na jego podstawie umów mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.12.2019 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.